Meløy Næringsforum sine vedtekterÅrsmøtet i MNF, som ble avholdt den 20.03.24, vedtok følgende vedtekter:


§ 1. Organisasjonens navn er Meløy Næringsforum.


§ 2. Formål
Meløy Næringsforum er en medlemsorganisasjon med hovedmål å være samarbeidsorgan for næringslivet i Meløy, høringsinstans for offentlige myndigheter og pådriver på vegne av næringslivet i Meløy overfor offentlige myndigheter.


§ 3. Medlemskap
Som medlem i Meløy Næringsforum kan opptas alle bedrifter i Meløy. Det betales medlemskontingent, inkl. serviceavgift pr. år. I tillegg kan organisasjoner, institusjoner, ideelle stiftelser, lag og foreninger og enkeltpersoner, med tilknytning til næringslivet opptas som medlemmer.

3.1. Oppsigelse av medlemskap
Utmeldelse av foreningen skjer skriftlig. Utmeldingen gjelder fra det året oppsigelsen mottas, men hvis medlemskontingent er betalt det året oppsigelsen mottas refunderes denne ikke.


§ 4. Meløy Næringsforums organer

4.1. Årsmøtet
Årsmøtet avholdes innen utgangen av mars måned og behandler følgende saker:
a. Styrets årsberetning
b. Revidert regnskap
c. Budsjett og fastsettelse av medlemskontingent for påfølgende år
d. Styrets forslag til strategi og handlingsplan
e. Eventuelt innkomne saker
f.  Valg i henhold til § 4.2., samt valg av revisor og to medlemmer til valgkomiteen

Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 2 - to – uker før årsmøtet.

4.2. Styret
Styret består av 6 medlemmer som velges av årsmøtet. Leder velges for 1-ett år, 5 styremedlemmer velges for 2-to år, mens 2 varamenn velges for 1- ett år. To henholdsvis tre av styremedlemmene er på valg hvert år. Styret konstituerer seg selv med valg av nestleder for 1-ett år (obligatorisk) og øvrige spesifikke verv etter styrets egen beslutning. Styret skal gjenspeile medlemsmassens sammensetning. For å være valgbar til styret må en være tilsluttet en medlemsbedrift.

4.3. Medlemmers stemmerett på årsmøtet
Medlemmer som har betalt medlemskontingent innen 1. mars inneværende år, har stemmerett etter følgende vekting:

1 - 5 årsverk: 1 stemme
6 - 50 årsverk: 2 stemmer
> 50 årsverk: 3 stemmer

Lag og foreninger som ikke har fast ansatte, har ikke stemmerett under årsmøtet.

4.4. Ekstraordinært årsmøte
Innkalles av styret dersom styret eller minimum 1/3 av medlemsbedriftene krever det. Møtet innkalles med 2 ukers frist og kan kun behandle de saker som er angitt i innkallingen.


§ 5. Styrets arbeid
Styret skal føre kontroll med den daglige drift av foreningen og tilstrebe best mulig oppfyllelse av foreningens målsettinger, handlingsplaner og budsjetter.

5.1. Daglig leder
Styret utarbeider arbeidsinstruks og ansetter daglig leder. Styret beslutter også eventuelle andre ansettelser i Meløy Næringsforum.

5.2. Styremøter
Styret skal avholde møter jevnlig eller når styreleder/to av styremedlemmene ber om det. Møtene innkalles normalt med en ukes varsel. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av styrets medlemmer er til stede. Alle beslutninger fattes ved flertallsvedtak. I tilfelle stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Styrets 2 varamenn innkalles også til møtene, og får tilsendt alle dokumenter/styreprotokoller. Det føres protokoll fra styremøtene.

5.3. Prosjektgrupper
Styret kan opprette prosjektgrupper med egne styringsorgan for å gjennomføre spesielle, tidsbegrensede tiltak i overensstemmelse med Meløy Næringsforums formålsparagraf.

5.4. Bransjenettverk
Styret kan opprette bransjenettverk for ivaretakelse av spørsmål og oppgaver knyttet til en spesifikk bransje. For hvert bransjenettverk velges ei arbeidsgruppe med en kontaktperson.
Bransjenettverkene skal fungere som styrets høringsorgan for de enkelte bransjer, og kan dessuten fortløpende gi innspill og forslag til styret, samt initiere tiltak for sine bransjer.  


§ 6. Medlemsmøter
Medlemsmøter skal holdes så ofte styret finner det nødvendig, eller når det skriftlig forlanges av minst 5 medlemmer. I medlemsmøtene skal styret søke å orientere om styrets arbeide, arrangere foredrag av felles interesse, og ta opp aktuelle temaer som fremmer foreningens utvikling.

                       
§ 7. Økonomi

7.1. Regnskap
Meløy Næringsforums økonomi skal basere seg på medlemskontingent fra medlemmene, samt inntektsgivende prosjektarbeid. Næringsforumets regnskap revideres av to revisorer som velges for 2-to år av årsmøtet.

7.2. Medlemskontingent
Medlemskontingenten skal være differensiert etter antall årsverk i virksomheten. Medlemskontingenten todeles; en kontingent og en serviceavgift. Serviceavgift er en momsbelagt tjeneste.

Medlemmer registrert etter 1.7. betaler halv kontingent første året. Nyetablerte bedrifter får gratis medlemskap første året.

Organisasjoner, institusjoner, ideelle stiftelser følger egne satser som fastsettes av årsmøtet. Det samme gjelder for lag og foreninger og enkeltpersoner, som kun betaler medlemskontingent.

Ved endring av medlemskontingenten skal dette godkjennes av årsmøte.


§ 8. Valgkomite
Meløy Næringsforum skal ha en valgkomite bestående av to medlemmer, som velges på årsmøtet.


§ 9. Vedtektsendringer
Endringer av disse vedtekter kan skje på årsmøtet. For at slike endringer skal være gyldige, må 2/3 av de frammøtte medlemmer med stemmerett ha stemt for endringsforslaget.


§ 10. Oppløsning av Meløy Næringsforum
Meløy Næringsforum kan oppløses av årsmøtet etter forslag fra styret. Slikt vedtak krever at minst 2/3 av de fremmøtte medlemmene med stemmerett har stemt for oppløsningen. Forslag om oppløsning må være meddelt medlemmene skriftlig med minst 4 ukers varsel før årsmøtet. Ved en eventuell beslutning om oppløsning skal foreningens midler, etter at alle forpliktelser er dekket, anvendes til formål som alminnelig flertall på årsmøtet beslutter.