trafikksikkerhet

HØRING Trafikksikkerhetsplan 2022-2025 for Meløy kommune

27. Juni 2022 | Skrevet av:
Har du synspunkter på planutkast til Trafikksikkerhetsplan 2022-2025 for Meløy kommune?
Send dine innspill til Meløy kommune, Gammelveien 5, 8150 Ørnes eller til postmottak@meloy.kommune.no innen 15. august 2022. 
Høring - Trafikksikkerhetsplan 2022-2025 for Meløy kommune

Formålet med planarbeidet er å revidere gjeldene trafikksikkerhetsplan, som ble vedtatt av kommunestyret i sak 52/20 den 11.06.2020. Trafikksikkerhetsplanen har status som en temaplan, og vil danne grunnlaget for videreføringen av trafikksikkerhetsarbeidet i Meløy kommune. Planen inneholder en beskrivelse av nasjonale og regionale føringer for trafikksikkerhetsarbeidet. Videre inneholder den en analyse av ulykkessituasjonen og utviklingen med hensyn til dette for Meløy kommune. I planen er det utarbeidet konkrete mål og strategier for trafikksikkerhetsarbeidet i Meløy kommune, og tiltak for å nå disse målene. Dette inkluderer både holdningsskapende og fysiske trafikksikkhetstiltak.

 Hvis du sender inn merknader, vil du ikke motta noe eget svarbrev fra kommunen. Dine merknader vil bli gjengitt og kommentert i saksframlegget når saken blir lagt fram for kommunestyret. Vi gjør oppmerksom på at alle innspill og merknader er offentlige. Trafikksikkerhetsplanen skal vedtas av kommunestyret i september.
Mer informasjon om planarbeidet finner du på www.meloy.kommune.no
Kontaktperson i planarbeidet er Liv Toril Pettersen, tl. 90121129, e-post: liv.toril.pettersen@meloy.kommune.no 
facebook

SISTE NYTT