Virksomhetsrapport 2021

Virksomhetsrapporten for 2021 vil bli lagt frem til Årsmøtet i Meløy Næringsforum i mars 2021
Virksomhetsrapport 2021  

Meløy Næringsforum er en interesseorganisasjon som arbeider for å ivareta medlemsbedriftenes interesser.

Vi jobber for å:
skape møteplasser for næringslivet i Meløy
bygge nettverk og relasjoner
synliggjøre næringslivet på en positiv måte
bedre rammebetingelsene for næringslivet
være et felles talerør for næringslivet
påvirke politiske beslutninger

Styret og daglig leder i MNF har med dette som utgangpunkt arbeidet i tråd med handlingsplanen for 2021.
Planen har hatt 6 hovedsatsingsområder:
Nettverksbygging, møteplasser og synliggjøring av næringslivet
Bedre rammebetingelser for næringslivet i Meløy
Samferdsel/kommunikasjon
Meløy som attraktivt bo- og arbeidssted
Arbeidskraft og kompetanse

Næringsutvikling i Meløy
I likhet med året før, har aktiviteten i Meløy Næringsforum vært redusert og året vært preget av færre fysiske møter på grunn av covid-19. Vi klarte å gjennomføre Meløyseminaret i  november 2021 og det var rekord stor deltagelse og en suksess. Digitale møter har blitt vanlig, og i tillegg har man gjort en rekke bedriftsbesøk.

Vi holdt siste årsmøte 10. mars 2021. Meløy Næringsforum har hatt stabile inntekter fra medlemskontingent, prosjekter og tilskudd i 2021, noe som har gjort det mulig å opprettholde 100 % stilling som daglig leder i 2021.

NETTVERKSBYGGING, MØTEPLASSER OG SYNLIGGJØRING AV NÆRINGSLIVET
Meløy Næringsforum har gradvis økt antallet medlemmer, og hadde 130 medlemsbedrifter ved utgangen av 2021. MNF skal være en viktig møteplass for næringslivet og legge til rette for dialog og utvikling. Aktivitet i slik sammenheng 2021: Digital Indeks Meløy 16.02, Møte internt næringsnettverk Meløy kommune 19.02, Møte i bransjenettverk for bygg- og anlegg  01.03, digitalt medlemsmøte 22.04 ang areal- og reguleringsplanprosesser og digital byggebørs 28. 04. Frokostmøte 9.6. for bedrifter i bygg- og anleggsbransjen. I tillegg valgdebatt i samarbeid med NHO 09.09, Næringslivstreff 14.09 der ordfører og kommunedirektør deltok, NæringsPub på Engavågen 12.10.

Meløy Næringsforum har hatt sektretariatsfunsjon for handelsstanden med diverse møter angående profileiring og aktivitet; Fellesmøte 27.04, 6.05, 7.6, 13.1. Handelsstanden gjennomførte sommermarked 22-24.juli, og førjulsmarked lørdag 27. November.

Meløy Næringsforum skal synliggjøre og bidra til positiv oppmerksomhet omkring næringslivets viktige rolle for utviklingen i regionen. Utdelingen av priser under Meløyseminaret bidrar til dette. Prisen for Årets bedrift ble tildelt Cargill AS. Årets gründer ble Brimo AS, og Årets servicebedrift ble Meløy Notbøteri AS. I tillegg ble det i året 2021 tildelt pris som årets Meløy ambassadør, denne hederen fikk Finn Nordmo for arbeidet og entusiasmen han har vist for industriutviklingen av Meløy.

MNF bidrar også med nettverksbygging utad gjennom deltakelse på konferanser, studieturer og gjennom kontakt med andre næringsforeninger. Vi jobber blant annet tett med de større næringsforeningen i nettverket Næringsarena Nord. Vi sitter som samarbeidsmedlem i prosjektet Flytt til Salten og har godt samarbeid med NHO Nordland og deltatt på møter i det samarbeidsorganet NHO har lagt opp til. Vi har det siste året jobbet med Kompetansepilot Nordland.

Nettverkene er særlig nyttige for å gi samlede innspill overfor sentrale myndigheter fra næringslivet. Næringslivet får en sterkere stemme når vi samler oss i viktige saker, og samarbeidet med NHO gir bedre kanaler inn til nasjonale beslutningstakere. Nettverkene er også nyttige for å utveksle erfaringer og ideer.

Vi har gjennomført disse møtene i 2021: Digitalt årsmøte NHO, Møte NHO Nordland, Møte samferdselsråden, NHO, næringsforeninger, Samarbeid NHO og næringsforeningene i Nordland, Møte samferdselsråden, fylkesrådsleder, Årskonferanse Kompetanseforum Nordland og  flere møter i Kopetansepilot Salten. I tillegg har vi hatt besøk av fiskeriministeren og besøk av fylkes- og stortingspolitikere.

RAMMEBETINGELSER FOR NÆRINGSLIVET
Meløy Næringsforum er bedriftenes talerør overfor politiske beslutningstakere, og jobber for å påvirke politiske beslutninger og bedre rammebetingelsene for næringslivet. MNF har et løpende engasjement i forhold til «næringsvennlig kommune», offentlige anbudsprosesser, eiendomsskatt og tilrettelegging av næringsarealer i Meløy. MNF har jobbet særlig i forhold til Meløy kommunes tilrettelegging for næringslivet i plan- og utbyggingssaker. Vi etterspør jevnlig framdrift mht. tilrettelegging av næringsarealer. Vi bistår medlemsbedriftene i krevende plansaker.

MNF ønsker å ha i jevnlig dialog med kommunen om saker av betydning for næringslivet. Det  er derfor forsøkt opprettholdt faste møtepunkter med kommunen.

MNF har sendt en rekke høringsuttalelser og innspill angående saker av betydning for næringslivet, både til lokale, regionale og nasjonale myndigheter.

Vi har gjennomført spørreundersøkelse overfor våre medlemmer for å belyse organisering en av næringsarbeidet og meningene rundt Meløy kommunes rolle som tilrettelegger for næringslivet.

Vi har hatt innspill,medlemsmøte og møter ang Kommunal planstrategi og planprogram  for kommunens samfunnsdel og sendt innspill til kommuneplanens samfunnsdel 1.11.21. MNF har jobbet for at næringslivet i Meløy får økt andel av offentlige anbud, og påpekt dette i kommunikasjon ang overordnet innkjøpspolitikk for kommunen. Dette har vært spesielt viktig i koronasituasjonen. Vi har hatt webinar ang Innovative offentlig anskaffelser/ leverandørutviklingsprogram i møte Anita Skog i NHO.

Vi har jobbet for tilrettelegging for industriarealer i Glomfjord, Kilvika, Halsa, Reipå. Bobilparkering i Meløy er det sendt innspill om.

Vi har sendt innspill via NHO angående koronakompensasjonsordninger. Vi har gjort innspill til stortingspolitikere angående ny opplæringslov og opplæringskontorenes status. Vi har lagt til rette for at bedrifter kunne gi innspill til fiskeriminister, og listetopper ved stortingsvalget. Vi gjennomførte 12 bedriftsebsøk med minister og listetopper i Nordland.

MNF har jobbet med sentrumsutvikling og tanker for handelssentrum. Vi fortsetter dette arbeidet gjennom handelsnæringssamarbeidet i 2022.

Samferdsel har som alltid vært et viktig arbeidsfelt for Meløy Næringsforum.  Fokus har ligget på  Fv 17 Glomfjord – Ørnes/Glombergan.

Vi har opprettet ressursgruppe for samferdsel, der arbeidet med rullering av Regional Transportplan (RTP) har vært særlig viktig. MNF har sendt innspill angående viktige prioriteringer i dette arbeidet, der utbedring av FV 17 Glomfjord-Ørnes har første prioritet.  Vi har jobbet tett sammen med Meløy Kommune og NHO Nordland for å få gjennomslag for utbedring av denne veistrekningen, både gjennom skriftelige innspill og møter med fylkespolitikere.

Vi har også jobbet for å opprettholde dagens dagens sjøvertskommunikasjon (NEX, lokale hurtigbåtruter, ferger), og sikker godstransport langs kysten, nytt fergemateriell og fergeanløp Støtt.

Utbygging av fibernettet er en viktig sak fremover, der vi følger opp overfor Meløy Kommune.

Kraftutbygging blir en vesentlig sak for framtida i Meløy, vi er derfor deltagende i møter og fora der dette er tema. Vi lover å jobbe hardt i samarbeid med kommune og industrisatsing for å få løsningeer på plass.

Tilgang på god og kompetent arbeidskraft er viktig og blir svært viktig for utvikling av Meløy i de neste årene. I prosjektet Meløy tett på, er felles rekruttering av arbeidskraft til næringsliv og
kommune et av innsatsområdene.

Dette vil få spesiell fokus i 2022. Arbeidsdokumentet Nye folk – nye muligheter vil bli en viktig del av Meløy Næringsforums strategi for 2022 og i årene fremover.

MNF er en del av Kompetansehuset Meløy som samler aktører innen kompetanse- og utviklingsarbeid i Meløy og har i 2021 deltatt i Kompetanseklynge Meløy, der vi har vært medlem i arbeidsutvalget siden 2015. MNF er også deltager i prosjektet Kompetansepilot Salten, et pilotprosjekt som mobiliserere til økt etter- og videreutdanning i Nordland, tilpasset næringslivet og offentlig sektor og deres behov for kompetanse.

MELØY SOM ATTRAKTIVT BO OG ARBEIDSSTED
Daglig leder i Meløy Næringsforum har også i 2021 vært prosjektleder for Meløy Tett På. Prosjektet er et samarbeid mellom Meløy kommune, næringsliv og frivillig sektor.

Meløy Tett På videreføres som et samarbeid mellom Meløy kommune, Meløy Næringsforum og Meløy Frivilligsentral også i 2022.  I November 2021 overførte vi ledervervet til Meløy
Kommune. MNF sitter i styrings- og arbeidsgruppa for Meløy Tett på og  viderefører Næringsforumets arbeidsinnsats i 2022 gjennom et øremerket prosjekt for rekruttering og bemanning i Meløy.

Daglig leder i Meløy Næringsforum, Liz Rekve,  inngår som del av arbeidsgruppa i Meløy Tett på  og vil i 2022-2025  jobbe spesielt med rekrutteringsproblematikken for Meløy.

UTSIKTENE FOR 2022
Meløys næringsliv har stor utviklingsfart. Det satses i alle sektorer og det utvikles næringsarealer i alle bygder. Vi ser et industrieventyr utvikle seg, vi ser alle bransjene vi har som medlemmer har ønske om utvikling og omstillinger til det bedre.

Handelsnæringen og reiselivs/serevicenæringen i Meløy har som i resten av Norge lidd under pandemien. Nå må vi få til et taktomslag.

Vi må jobbe hardt i lag for å gjøre Meløy et sterkt samfunn og et attraktivt sted å bo og flytte til. Rekrutteringstallene for de neste årene forteller oss at vi har mange vi kan ta i mot, og derfor har vi mye å jobbe med. Boliger, møteplasser, attraktivitet vil sammen med stødige og gode arbeidsplasser gi oss det vi trenger. Vi har samferdselsutfordringer og kraftutfordringer så vi må fortsette å jobbe utadvendt og med fokus på å få den støtte og det samarbeid vi trenger.

Meløy Næringsforum skal jobbe utadvendt og synlig. Vi skal gi næringslivet den støtte de trenger, og vi skal sørge for at vi er rustet for den positive bølgen som har startet.

Ørnes, 17. Februar 2022
 
Liz Rekve
Daglig leder
Liv Torill Pettersen
Tidligere daglig leder


 
Virksomhetsrapport 2021 Download