MNF sine aktiviteter

Liz legger fram sin aktivitet 


Juli
Filming 5 dager Glomfjord, Ørnes og Reipå Havn, Halsa, naturområder mm
Alle avtaler ang filming 25 avtaler/besøk
Tekster og diverse til film
Gjennomgang og begrepsdiskusjon film
Diverse rekrutteringsprosjektet/redegjørelse/finansiering/First House
søknad, budsjett og arbeidsrammer høsten 2022
Nettsider
Facebooksider
Alt ang Meløyseminaret


Juni
Infoflyt kommunedirektøren
Møte og Middag Meløy Tett På
Grundercafe
Næringspub Meløya
Møte i Bodø Næringsforum
HUB - skjenkeløyve
Søknad om tilskudd til Meløyseminaret
Booking av innlegg og bidrag til Meløyseminaret
Spørretime Stortinget
Tilrettelegging, program og innhold film Meløys arbeidsliv
Statusmøte Meløy Tett På
Telefonmøte med Fauske Næringsforum
Møte med næringsrådgiver i Meløy
Styremøte Meløy Næringsforum
Søke penger til rekrutteringsprosjektets fortsettelse; næringsfond, IN og Fylkeskommunen
4 dager filming og bedriftsbesøk
Tilrettelegging HUB
Program for partnertreff

Mai
Styremøte Meløy Næringsforum
Næringspub Ørnes
Møte med Edmund Ny Næring
Møte med NHO ang møtet i Oslo
Møte i Næringsarena Nord x 2
Møte med Fauske Næringsforum
Møte med Ranaområdet Næringsforening
Møte med Ingjerd Thurmer ang filming i Meløy og strategi for møtet med FirstHouse
Møte med Sissel Hovland politisk strategi ang rekrutteringsprosjektet
Møte med First House
Møte med Økonomisenteret – div adm
Møte i HRNettverket
Møte i Handelsstanden
Møte med Tore Dybvik
Møte med NAV/Helen
Møte NHO – status
Møte med Økonomisenteret – diverse ang kontoer Handelsstanden
Møte med avisa Nordland – intervju og fotografering
Kaffe/inspirasjonsmøte med Synne
Telefonmøte Flytt til saltenprosjektet
Telefonmøte med Bodø2024
Telefonmøter Marianne – grendelaget Meløya
Nord i Sør
Fotografering mm Ny Næring
Strategi Jobb for 2
Presentasjon til Steigen
Oversikt over alle cver innkommet
Status Rekrutteringsprosjektet
Informasjon ang rekruttering INVIS
Tanker/skisser ang Meløyseminaret
Program og forberedelser HR-nettverk
Program og invitasjoner og purringer til handelsstandsmøtet
Program og invitasjon næringspub Meløya
Diverse ang lokalet i sentrum Ørnes/HUB/skjenkebevilling mm
Nettsider
Administrasjon, økonomi, eposter mm


April 
Møte ang rekruttering – rekrutteringsteam i Meløy Kommune
Boligplansmøte – presentasjon av rekrutteringsprosjektet
Dialogmøte kommunen – sammen med Line Peggy og Bjørn
Møte med Fylkeskommunen Bodø
Møte med First House Oslo
Teamsmøte med Næringsarena Nord
Teamsmøte med NHO
Teamsmøte med arbeidsgruppa Meløy Tett PÅ
Teamsmøte med Grendelaget og Meløy Tett på ang Næringspub
Teamsmøte med Kompetansepilot Salten og presentasjon av kompetansebehovstall

Jobbet med rekrutteringsprosjektet – 90 cver kommet inn
Jobbet med kommunikasjonsprosjektet inkl nettsiden – oppdateringer og innhold

Rekrutteringsprosjektet innhold februar-april:
Laget en prosjektplan og strategi
Presentert for styret m/godkjenning
Gjort en grunnlagsundersøkelse – behov for nye folk
Kommunisert utad/pr; aviser og sosiale medier
Laget en 100-dagers oppmerksomhetskampanje; we want you here – we got work for you
Dannet et HR-nettverk
Søkt Irisfondet og Sparebank Nordnorges Samfunnsløft (avslag på begge)

Presentert prosjektet for:
Meløy Tett På, NHO, Næringsarena Nord, NAV, HR Nettverk, ledergruppa i Meløy Kommune, Årsmøte Meløy Næringsforum, Formannskap, Rekrutteringsteam Meløy Kommune, Boligplansamling Meløy, Kompetansepilot Salten, Nordland Fylkeskommune, First House

Jobber med ytterligere regional presentasjon.
Jobber med nasjonalt fokus; initierende møter med First HOuse for strategiutvikling og finansieringsmuligheter;
kan Nordlands behov for arbeidskraft komme på nasjonalbudsjettet,
hvordan orientere nordlandsbenken på Stortinget, hvordan få nasjonal presse og interesse
Fortsetter for å finne ut hvor prosjektpengene kan komme fra Innovasjon Norge? Fylkeskommunen?


Mars

Møter m/for og etterarbeid                                                                                
Møte med Meløy Økonomisservice
Møte med Getynet (tlf) servieavgift
Møte med Bjørn Sleipnes – ferdigstilling av rapport
Tlf møte ang Visit Meløy/Go to Meløy
Møte med Stine Estensen
Møte i Meløy Tett på styringsgruppa – med før og etterarbeid
Møte med breutviklingsfolk og reiseliv – tema: Svartisen
Møte med Miriam i Kulturavdelinga Meløy Kommune/Høyspentfestivalen
Frokostmøte med Synne – nye tanker
Møte med Pål Einar Olsen, styreleder – medarbeidersamtale
Møte tlf med Lasse i Polarplast ang info og samarbeid med Gildeskål om rekrutteringsprosjekt
Møte teams med NHO Nordland
Møte/bedriftsbesøk med Olav og Inger Kaikantenprosjektet
Møte/bedriftsbesøk Bilfinger
Møte/bedriftsbesøk Yara
Møte/bedriftsbesøk Norwegian Crystals
Møte med ledergruppa i kommunen m/kort presentasjon av rekrutteringsprosjektet
Møte grundercafe
Møte med handelsstand
Møte med HR-nettverket
Møte med getynet nettside
Årsmøte
Møte med Svartisen appartment Hotel – Line Peggy og Anne-Marit
Utopiverksted Halsa
Møte med Formannskapet i Meløy
Styremøte

Januar - Februar
Møte ang rekruttering – rekrutteringsteam i kommunen
Boligplansmøte
Møte med kommunen om eierskap osv rekrutteringsprosjektt
Dialogmøte kommunen
Møte med Fylkeskommunen
Teamsmøte med Næringsarena Nord
Teamsmøte med arbeidsgruppa Meløyy Tett PÅ

Medlemsinfo/kontakt/bedriftsbesøk                 
Angående Meløy Energi
Polarplast
Bedriftsbesøk (med NAV) ang rekruttering:
Yara, Crystals, Bilfinger
Bedriftsbesøk ang boligutvikling Kaikanten; O. Gåsvær
Deltatt på gründercafe

Administrasjon                             
Utsendelse av medlems-/serviceavgift
Årsmøte m/før og etterarbeid
Styremøte m/før og etterarbeid
Rydde i medlemsregister før serviceavgiftutsending
Forberedelser til Byggebørs (utsatt)
Forberedelser til Næringspub Reipå (utsatt)
Forberedelser ti Næringspub Ørnes (utsatt)

Kommunikasjonsprosjektet                                                  
Pressekonferanse og utsending av info
We want you here – kampanje og ny FB side
Nyhetsbrev februar/mars
Mye info på fb
Ferdigstilling av nettsider

Rekrutteringsprosjektet Nye folk – nye muligheter
Lage en ferdig presentasjon av rekrutteringsprosjektet
Søke penger til fortsettelse av prosjektet – diskutere med ordfører
Sendt søknad til Sparebanken nordnorge
Innkalling og forberedelser HR nettverket
Kommunikasjon ut ang rekrutteringsprosjektet
Pressekonferanse ang rekrutteringsprosjektet og tallene på bordet – sendt ut 15 pressemeldinger
100 foto – SOME profileringskampanje – we want you… inkl grafisk design- daglig utsending
Laget en landingsside nett og fb
Tallinfo til alle viktige i regionen ang 450 nye folk til meløy
Informasjon til regionen
Informasjon til ledelsen i kommunen
Intervjuer
Info ut til alle partiene
Kommunestyreinfo
Ledergruppa i kommunen info
Info til Næringsarena Nord
Info til kommunestyret
Storting - informasjon
Sak i Avisa Nordland, Kulingen. Hovedtema/sak i Ny Næring
Helgelands Blad/HavPuls med en mer personprofilartikkel om Liz
Responstelling på stories/utsendinger
Presentere på årsmøtet, ledergruppa i kommunen, boligplanverksted
Info Arctic digital nomads