Virksomhetsrapport 2022

Virksomhetsrapporten for 2022, skrevet av daglig leder frem til 01.10.22, Liz Rekve, ble lagt frem for Årsmøtet i Meløy Næringsforum den 23. mars 2023.
Meløy Næringsforum er en interesseorganisasjon som arbeider for å ivareta medlemsbedriftenes interesser.

Styret og daglig leder i MNF har med dette som utgangpunkt arbeidet i tråd med den strategiske handlingsplanen for 2022:

Meløy Næringsforum er en medlemsorganisasjon med følende hovedmål:

• Å være samarbeidsorgan for næringslivet i Meløy
• Være pådriver for prosjekter og aktiviteter som skaper nettverk og møteplasser
• Være høringsinstans og pådriver overfor offentlige myndigheter i saker gjeldende næringslivet i Meløy, og i relevante regionale og nasjonale spørsmål


For 2022 har dette vært Meløy Næringsforums hovedsatsingsområder:

Kommunikasjon og synlighet
Synliggjøring av næringslivet og relevante saker, og arbeide for møteplasser og nettverk for næringslivet i Meløy har vært viktig i 2022 med utgangspunkt i abeidsdokumentet «Handlingsplan for kommunikasjon og synlighet 2022»


Arbeide for bedre rekrutteringsmuligheter for næringslivet i Meløy
MNF har hatt fokus på å jobbe med forbedring av rammebetingelser for næringslivet i Meløy.
I 2022 har rekrutteringsproblematikken hatt hovedfokus, sammen med samferdsel og
krafttilgang. Vi igangsatte et større rekrutteringsprosjekt for å finne løsninger for de
store utfordringene vi har fremfor oss. I dette prosjektet har vi også tatt inn tanker om
boligutvikling og jobb med å gjøre Meløy til et attraktivt bo- og arbeidssted. Arbeidet har basert seg på arbeidsdokumentet «Nye folk – nye muligheter», MNFs rekrutteringsstrategi for Meløy 2022-25.
Tilleggsdokument: «Tallenes tale – undersøkelse av kompetanse- og rekrutteringsbehovet
for Næringslivet i Meløy»


Annet arbeid:
Høringsuttalelser, service og arbeid i særskilte saker for medlemsbedriftene,
bedriftsbesøk og administrative oppgave.


Vi holdt siste årsmøte 10. mars 2022 der medlemmene godkjente arbeidsstrategi for 2022.
Meløy Næringsforum har hatt stabile inntekter fra medlemskontingent, prosjekter og tilskudd i 2022. Daglig leder har jobbet i 80 % stilling.

Meløy Næringsforum har 114 betalende medlemsbedrifter ved utgangen av 2022. (Nye medlemmer betaler ikke første året - vi har omlag 5 nye innmeldinger i 2022. I tillegg handelsstandens medlemmer – betaler kun medlemsavgift gjennom handelstand og ikke direkte som andre medlemsbedrifter. Enkelte handelstandsbedrifter har unnlatt å betale sin andel i 2022).


NETTVERKSBYGGING, MØTEPLASSER OG SYNLIGGJØRING AV NÆRINGSLIVET
Meløy Næringsforum skal synliggjøre og bidra til positiv oppmerksomhet omkring næringslivets viktige rolle for utviklingen i regionen. Utdelingen av priser under Meløyseminaret bidrar til dette. Prisen for Årets bedrift ble tildelt Industrivisualisering as. Ecoprot ble kåret til årets gründerbedrift, og Årets servicebedrift ble Solhaug Byggevare AS.

Prisen som Årets Meløyambassadør ble opprettet i 2021 av Meløy Tett På, som et samarbeid mellom Meløy kommune, Meløy Næringsforum og Meløy Frivilligsentral. Formålet med prisen er å stimulere til god profilering av Meløy og bidra til å synliggjøre Meløy som et attraktivt bo- og arbeidssted. Prisen skal gi anerkjennelse til personer, bedrifter eller organisasjoner som utmerker seg som gode ambassadører for Meløy. Eirik Holdal i Arctic Gaming Experience fikk denne prisen i 2022 under Meløyseminaret for arbeidet med e-spill og arrangementet Trackmania. Finn Nordmo fikk denne prisen i 2021.


MNF bidrar også med nettverksbygging utad gjennom deltakelse på konferanser, studieturer  og gjennom kontakt med andre næringsforeninger. Vi jobber blant annet tett med de større næringsforeningen i nettverket Næringsarena Nord. Vi sitter som samarbeidsmedlem i prosjektet Flytt til Salten og har godt samarbeid med NHO Nordland og deltatt på møter i det samarbeidsorganet NHO har lagt opp til. Nettverkene er særlig nyttige for å gi samlede innspill overfor sentrale myndigheter fra næringslivet. Næringslivet får en sterkere stemme når vi samler oss i viktige saker, og samarbeidet med NHO gir bedre kanaler inn til nasjonale beslutningstakere. Nettverkene er også nyttige for å utveksle erfaringer og ideer.

Kommunikasjon med næringslivet skjer gjennom sosiale medier og vår nettside www.meloynf.no. Å utvikle en god informasjonsplattform har vært viktig, da folk har det travelt og møter i stor grad er tidskrevende og reiseveien er lang. Vi tror våre medlemmer får den informasjon de trenger, og blir invitert til alle møter der deres saker er tatt opp.

RAMMEBETINGELSER FOR NÆRINGSLIVET
Meløy Næringsforum er bedriftenes talerør overfor politiske beslutningstakere, og jobber for å påvirke politiske beslutninger og bedre rammebetingelsene for næringslivet. MNF har et løpende engasjement i forhold til «næringsvennlig kommune», offentlige anbudsprosesser, eiendomsskatt og tilrettelegging av næringsarealer i Meløy. MNF har jobbet særlig i forhold til Meløy kommunes tilrettelegging for næringslivet i plan- og utbyggingssaker. Vi etterspør jevnlig framdrift mht. tilrettelegging av næringsarealer. Vi bistår medlemsbedriftene i krevende plansaker.

MNF ønsker å ha i jevnlig dialog med kommunen om saker av betydning for næringslivet. Det  er derfor forsøkt opprettholdt faste møtepunkter med kommunen.

MNF har sendt en rekke høringsuttalelser og innspill angående saker av betydning for næringslivet, både til lokale, regionale og nasjonale myndigheter. På slutten av 2022 jobber vi i felles samarbeid for å få fram en god strategisk næringsplan for Meløy Kommune.

Arbeidsdokumentet Nye folk – nye muligheter var en viktig del av Meløy Næringsforums arbeid for 2022. Dokumentet viser hvilke behov Meløy har på rekrutteringssiden på kort og lang sikt. Basert på tallmaterialet har MNF utarbeidet en praktisk handlingsstrategi. Det ble gjennomført en rekke informasjons og entusiasme møter, utarbeidet mulighet for regionalt, og nasjonalt samarbeid. Det ble opprettet et nettverk med MNFs bedrifters HR-rådgivere, der også NAV og Meløy kommunes rekrutteringsprosjekt deltar.

MELØY SOM ATTRAKTIVT BO OG ARBEIDSSTED
Meløyseminaret gikk av stabelen 10. november 2022 på Halsa Samfunnshus.
Tema for årets seminar: Nye folk – nye muligheter. Bostedsattraktivitet og næringsliv som felles samfunnsdriver. Hvordan skaper vi attraksjon som gjør det mulig å rekruttere og beholde de «gode folka»?     


Tanken med årets seminar var å få et felles engasjement for samfunnsutviklinga av Meløy, og se hvilke muligheter som finnes og hvordan næringslivets engasjement henger sammen med alt.

Vi hadde i tillegg som mål:
- å gjøre rammene rundt seminaret strammere, med kortere vei til scene og innlegg,
- mer engasjement gjennom å gi folk litt mer pauser til prat og å gjennomføre noen samtaler med folk relevante til tema på scenen (litt Lindmo aktig),
- vise gjennom innlegg hvordan folk på små steder får til utvikling og modernitet uten å miste sin identitet.

Det var svært hyggelig at statssekretæren fra Distrikts- og kommunaldepartementet fant tid til å komme. Det var 100 påmeldte, og fordi det ble påpekt underveis – like mange kvinner som menn.

Meløyseminaret 2022 reflekterte i stor grad viktigheten av å bygge opp et godt og spennende samfunn for å beholde og trekke til seg flere folk. Arbeidet med denne delen må gjøres med bred pensel og en rekke aktører må ta del. Her blir arbeidet i Meløy Tett På svært viktig.

Meløy Tett På er en partnerskapsmodell med Meløy Kommune, de frivillige i Meløy (Grendelag/Frivilligsentralen mm) og Meløy Næringsforum.


Målsettinger med prosjektet er å:
• Profilere Meløy som attraktivt bo- og arbeidssted
• Rekruttere innbyggere og arbeidskraft
• Bidra til å skape stolthet og vi-følelse blant de som bor i Meløy
• Bidra til å skape gode samarbeidsarenaer for utvikling av Meløysamfunnet


MNF sitter i styrings- og arbeidsgruppa for Meløy Tett På og videreførte Næringsforumets arbeidsinnsats i 2022.

Meløy Næringsforums bidrag til Meløy Tett På i 2022 har bestått av prosjektet Nye folk – nye muligheter der Meløy Næringsforums daglige leder Liz Rekve har vært innholds- og framdriftsansvarlig. Prosjektet har bestått av samarbeids og informasjonsmøter ang rekrutterings- og oppmerksomhetsprosjektet (12 møter).

We want you here kampanjen – en kampanje for å fortelle verden hvem vi er og at vi ønsker folk til Meløy, at vi har arbeid – kampanjen gikk på sosiale medier og hadde mer enn 60.000 treff i kampanjeperioden. I etterkant av denne har vi produsert filmen We want you here, som hadde premiere på Meløyseminaret 10. november 2022.

Andre møter Meløy Næringsforum har deltatt med Meløy Tett På (9 møter).


Meløy Næringsforum har hatt ansvar for 3 næringspubber i Meløy i 2022; 5.5. (Ørnes), 9.6. (Meløya), 1.9. (Reipå). Næringspub er en «lettere» form for møtested for næringsliv og befolkning, med utveksling av tanker og meninger om områdets muligheter og utvikling. Ideen er at alle grender skal ha en del i dette.  Daglig leder av Meløy Næringsforum har hatt ansvar for forberedelser, pr, innkjøp/bestillinger, vært programansvarlig og arrangementsansvarlig.

Meløy Næringsforum er innholds- og arrangementsansvarlig Meløyseminaret 2022 i partnerskap med Meløy Tett På/Meløy Kommune.


UTSIKTENE FOR 2023
Meløys næringsliv har stor utviklingsfart. Det satses i alle sektorer og det utvikles næringsarealer i alle bygder. Vi ser et industrieventyr utvikle seg, vi ser alle bransjene vi har som medlemmer har ønske om utvikling og omstillinger til det bedre.

Meløy Næringsforum peker på dette som vesentlig for framtida:


Samarbeid; Det vil bli viktigere enn før å legge til rette for næringsutvikling i samarbeidskonstellasjoner, det vil utvikle og styrke industri og næringsliv. Det er viktig å legge vekt på at vi har et felles mål og visjon. Meløy Næringsforum setter derfor samarbeid mellom kommune og næring og en økt kommunikasjon gjennom de ulike organisasjoner som svært viktig for framtida.

Kommunikasjon og promotering; Vi må være med i en aktiv markedsføring og målrettet arbeid for å posisjonere Meløy i den økende aktiviteten som flyttes nord. Slik vil vi til enhver tid posisjonere oss i forhold til store satsinger.

Infrastruktur; Det er viktig å jobbe med at infrastrukturen tilpasses behovene til industri og næring og deres behov, slik at de tiltakene som iverksettes skjer også i framtida, er i nært samråd med disse aktørene, og dermed gir gode og effektive løsninger. Meløy Næringsforum må være aktiv og påpeke behovet for krafttilgang til etablerte industriområder.

Tilgang til gode næringsarealer, som har langsiktige betingelser, krever også tilrettelegging for behovene til den enkelte etablerer. Meløy Næringsforum må være påminner og veiviser der dette er nødvendig.

Samferdsel; Meløy Næringsforum fortsetter å jobbe for å påpeke hvor viktig samferdsel er for vår langstrakte kommune. Fergearbeidet og alternativer til veiene blir derfor også en viktig del av framtidas arbeid.

MELØYS FRAMTID
Meløy har som andre kommuner behov for å vokse, med tilflytting og bli-politikk.


Vi må jobbe hardt i lag for å gjøre Meløy et sterkt samfunn og et attraktivt sted å bo og flytte til. Rekrutteringstallene for de neste årene forteller oss at vi har mange vi kan ta i mot, og derfor har vi mye å jobbe med. Boliger, møteplasser, attraktivitet vil sammen med stødige og gode arbeidsplasser gi oss det vi trenger. Vi har samferdselsutfordringer og kraftutfordringer så vi må fortsette å jobbe utadvendt og med fokus på å få den støtte og det samarbeid vi trenger.

Det må jobbes fokusert, og basert på bredt samarbeid, for å å få folk til Meløy.

Næringslivet er avhengig av et fokusert arbeid for å skaffe boliger til alle fremtidige folk som vil jobbe og flytte til Meløy, og Meløy Næringsforum må peke på og være støttespiller i gode prosjekter.Glomfjord, 01.01.2023
Liz Rekve, daglig leder i MNF til 1. oktober


 
Virksomhetsrapport 2022 Download


Virksomhetsrapport 2021 Download