Mely Nringsforum

Nei - til ekspeditørløse havner i Nordland

MNF har sammen med andre næringsforeninger i Salten og på Helgeland skrevet brev til fylkesting og fylkesråd, der vi sier nei til ekspeditørløse havner.  Innholdet i brevet er gjengitt nedenfor.

Nei til ekspeditørløse havner i Nordland
- Uttalelse fra næringsforeninger i Salten og på Helgeland

Steigen Næringsforum, Bodø Næringsforum, Fauske Næringsforum, Saltdal Næringsforum, Gildeskål Næringsforum, Meløy Næringsforum, Ranaregionens Næringsforening, Lurøy Næringsforum, Alstahaug Næringsforening, Mosjøen Næringsforening og Brønnøy Næringsforum er alle medlemsorganisasjoner med hovedfokus på næringslivets rammebetingelser, som bidrar til samhandling og utvikling. Vi er pådrivere for økt verdiskaping og et konkurransedyktig næringsliv i våre regioner. Vi er opptatt av å skape de beste rammebetingelsene for vårt regionale næringsliv, slik at det kan være bærekraftige og bidra til sysselsetting og verdiskaping i privat sektor.
Nordland Fylkeskommune har gjennomført en omfattende prosess knyttet til ”Nytt samferdselskart for Nordland», og i Fylkestingsak 143/2017 ble «Fremtidig ferje- og hurtigbåttilbud i Nordland» vedtatt. Næringsforeningene setter stor pris på at Nordland fylkeskommune i det fremtidige ferge- og hurtigbåttilbudet i Nordland prioriterer næringslivets behov på topp etter lovpålagt skoleskyss, og prioriterer hurtigbåter som også er godsførende.
Samtidig legges det opp til at havner langs Nordlandskysten skal være ekspeditørløse; ref: oppslag i AN lørdag 29 september. Det skisseres en løsning hvor avsenderbedriften skal møte opp selv når rutegående båt ligger ved kai. Ved mottak av gods skal så mottakerbedriften møte på kai og få varene utlevert av mannskapet ombord. Samferdselsavdelingen ser ut til å legge opp til at ekspeditørens rolle skal fjerne, en kritisk viktig rolle som ivaretar tjenester for næringslivet når det gjelder avsendelse, oppbevaring og mottak av varer og gods.

Ordningen med ekspeditørfrie havner er innført på Skutvik, og fra 17 september når det gjelder Skarstinds anløp på Støtt. I følge uttalelser fra Samferdselsavdelingen i AN lørdag 29. september planlegges det at flere godsruter og havner ikke skal ha ekspeditør.

Næringsforeningene er sterkt kritisk til at ingen kommuner, næringslivsforeninger eller andre berørte parter er informert i saken. Saken har ikke vært ute på høring, og vi kan heller ikke se at det har vært gjort en grundig analyse av konsekvensene for næringslivet og for vare- godsflyt i Nordland.

Ekspeditørfrie havner vil skape store utfordringer for næringslivets vare- og godshånderting, og dermed også for produktivitet og verdiskaping. Ved innføring av eksepditørfrie havner vil godsførende båter kunne frakte gods bare dersom mottakerbedriftene møter opp i hver ekspeditørløse havn. Dette p.g.a at godsførende båt er ansvarlig for gods og varer inntil overlevering har skjedd hos mottaker (evt. ekspeditør). Hvordan kommunikasjonen om leveranser skal foregå mellom avsenderbedrift, godsførende båt og mottakerbedrift er uviss. Skal ekspeditørrollen ivaretas av mannskapet? Hva med gods som leveres ombord og mottaker ikke er kontaktbar? Mannskapet ombord har heller ikke under noen omstendighet tillatelse eller praktisk mulighet til å ta imot gods på land og sikre dette mot tyveri/ran eller uvær mm. Tyngre last som losses på kai trenger også håndtering av truck, løftevogner mm.

Næringsforeningene ser med sterk uro på Nordland Fylkeskommune sine angivelige planer for gjennomføring av ekspeditørløse anløp. Vi mener dette får dramatiske konsekvenser for all godshåndtering langs Nordlandskysten og dette vil sterkt berøre alt av næringsliv som sender gods fra/til disse ekspeditørfrie havnene. Resultatet vil bli at vare- og godstransporten i mange situasjoner vil stoppe helt opp og bryte sammen. Næringsforeningen mener det vil være svært uheldig om viktig infrastruktur for næringslivet svekkes på denne måten.

På vegne av næringslivet henstilles det på det sterkeste at havnene har ekspeditører som representerer dette kritisk viktige leddet i all vare- og godstrafikk for næringslivet. Det vil være vanskelig å få vekst og utvikling i næringslivet langs Nordlandskysten hvis vare - og godstransporten hindres på denne måten. Vi ber om at Nordland Fylkeskommunes følger opp sine egne målsetninger om å gi næringslivet høy prioritering i samferdselsspørsmål for å kunne utnytte næringspotensialet blant annet innen sjømatnæringer og reiseliv. God infrastruktur for vare- og godshåndtering er avgjørende hvis vi skal vi lykkes med en bærekraftig næringsutvikling langs kysten i Nordland.