Mely Nringsforum

Høringsuttalelser

MNF i samarbeid med medlemsbedrifter sendt høringsuttalelser til forslag til lokal forskrift om anløpsavgift og havneregulativ i Meløy. MNF er kritisk til innføring av anløpsavgift. En innføring av anløpsavgift vil ha negative konsekvenser for videre næringsutvikling i Meløy, og særlig for Meløy sine to viktigste industribedrifter, Yara og EWOS/Cargill, og Ørnes Havn. I tillegg er det usikkerhet knyttet til konsekvenser av en eventuell anløpsavgift for Hurtigruten og eventuelle endringer i seilingsmønsteret som vil komme i framtiden. Her kan anløpsavgift spille inn for valg av framtidige anløpssteder. Resultatet kan være at Meløy velges bort som anløpssted med de uheldige konsekvensene det vil ha både for Ørnes Havn og utvikling av reiselivsnæringen i kommunen/regionen. Samlet sett vil innføring av anløpsavgift være uheldig i forhold til et mål det er bred politisk enighet om; å utvikle et mer robust næringsliv og øke antall arbeidsplasser i Meløy. Du kan lese høringsuttalelsen her: Hringsuttalse09.01.2017-fraMNF.pdf

MNF er også en av næringeforeningene i Nordland som står bak en høringsuttalelse angående PCI-senter ved Nordlandssykehuset i Bodø. Du kan lese høringsuttalelsen her: Hringsuttalelse_PCI-senterNordland_HelseNordRHF_.pdf