Mely Nringsforum

Årsmøte og medlemsmøte tirsdag 21. mars

Velkommen til årsmøte

Tid: 21. mars, kl. 18.00 - 19.00
Sted: Ørnes Hotell

Møteagenda
Årsmøte (papirer sendes ut til medlemmene på forhånd)

SAKSLISTE:

1. Åpning
Godkjenning innkalling og saksliste

2. Konstituering
Valg av møteleder
Valg av referent
Valg av to protokollunderskrivere
Fortegnelse over stemmeberettige

3. Årsrapport
Godkjenning av styrets årsberetning for 2017

4. Regnskap
Regnskapsrapport for 2017/Revisorberetning 2017

5. Budsjettforslag 2018
Godkjenning av budsjett for 2018
Fastsettelse av serviceavgift for 2019

6. Strategi og handlingsplan for 2018
Gjennomgang, drøfting og godkjenning av strategi- og handlingsplan 2018

7. Vedteksendringer

8. Behandle innkomne saker

9. Valg
Valg av styreleder
Valg av 3 styrerepresentanter
Valg av 2 vararepresenentanter til styret
Valg av 1 representanter til valgkomiteen
Valg av en revisor

Saker som ønskes behandlet i årsmøtet må være styret/daglig leder i hende to uker før møtet!

Styret